Rinkiniai: Ir v?l anekdotai
(15 anekdot?) Kalbasi du narkotikus vartojantys žmon?s.Vienas iš j? ir sako:
-Klausyk,o tu pasteb?jai,kokios tavo šunio trumpos kojos..
-Nu ne,lyg žem? ir siekia.

Gyveno kart? Adomas. Ir buvo jis vienas vienintelis visame pasaulyje. Ir tar? jam Dievas:
- Duosiu aš tau Iev?.
Taip atsirado posakis: "Neduok, Dieve!"

tekstai: Keli linksmi anekdotai(21 anekdotas) Pasimatymas. S?di mergina ir vaikinas. Staiga mergina "pabezda" ir sako:
- Nor??iau, kad tai likt? tik tarp m?s?...
- O aš nor??iau, kad išsisklaidyt?, - atsako vaikinas.

Ant uolos tupi erelis ir s?di K?lverstukas. Erelis klausia:
- Na k?, skrendam toliau?
- Palauk dar truput?, kol ausyt?s pails?s...

Arabai ir žydai – kaip dvi užpakalio pus?s: kiek bespausi, vistiek nesuaugs…

Petriukas negali suprasti k? kalba jo mažesnis brolis. Prieina jis prie mamos ir klausia:
- Mama, o jis tikrai lietuvis?

T?vas skambina kaimynui:
- Tu s?nui jau paruošei matematikos nam? darbus?
- Taip
- Tai duok nusirašyt.

Faini anekdotai(23 anekdotai) Ant uolos tupi erelis ir s?di K?lverstukas. Erelis klausia:
- Na k?, skrendam toliau?
- Palauk dar truput?, kol ausyt?s pails?s...

Skambina žmogelis daktarui. Atsiliepia daktar?lis:
- Klausau, kas nutiko?..
- Labai kamuoja vienas klausimas... Vat suvalgiau silk?s ir užg?riau
jogurtu, tai nor?jau paklaust, plaut braškes, ar jau nebesvarbu?..

Arm?n? radijo klausia:
- Kuo Eifelio bokštas panašus ? moters koj??
Arm?n? radijas atsako:
- Kuo aukš?iau nuo žem?s, tuo labiau gniaužia kvap?.

- Brangusis, nepasteb?jai, kad aš šiandien puikiai atrodau?!
- Mhm.
- "Mhm" - puikiai atrodau?
- "Mhm" - nepasteb?jau.

tekstai: tai b?t? anekdotai(28 anekdotai) Anekdotas apie porel?

Mergina sako vaikinui:
-As tave myliu
-As irgi
-Mane myli?
-Ne, save-pasake vaikinas ir apsikabines save per peti nuejo tolyn.

Anekdotas apie alpinistus

Nuo olos krenta du alpinistai vienas optimistas kitas realistas realistas saukia aaaa krentu optimistas vau skrendu

Anekdotas apie pl?šik?

Ejo karta vaikinas namo per parka ir sutiko vagi kuris nukreipes i ji ginkla sako:
-Pinigai arba gyvybe!
-Na, pinigai man nepakenktu o tavo gyvybes man nereikia pasilik…

tekstai: ANEKDOTAI(28 anekdotai)  Didžiojoje Britanijoje, autobuso stotel?je, stovi lietuvis ir anglas. Oras, kaip visada, prastas, lyja, žvarbu. Anglas išsitraukia cigarete, jau nori prisidegt, bet pažvelg?s ? šalia susisukus? lietuv? ištiesia jam mandagiai cigare?i? pakel?:
- Smoking?
- Ne, tiesiog nauji treningai...

Aukštos ?tampos stulpe dirba du elektrikai. Pro šal? eina gan pagyvenusi moterišk?.
Vienas elektrikas šaukia:
- Ei mo?iute, buk gera, paduok mums šit? nukritus? laid?.
- Gerai s?neli, man juk nesunku.
Ir mo?iut? sengalv?l? paduoda t? laid?.
Kitas elektrikas ir sako antram:
- Na, matei? Sakiau kad nulinis, o tu - faz?, faz?...

Turtingas verslininkas kelis metus slaptai susitikin?jo su
itale meiluže, kol vieno pasimatymo metu ji prisipažino
besilaukianti.
Nenor?damas susigadinti geros reputacijos bei santuokos,
turtuolis pasi?l? meilužei ?sp?ding? sumel?, jei ji gr?š ?
Italij? ir ten susilauks jo vaiko. Jei ir toliau ten pasilks, jis
prižad?jo išlaikyti vaik?, kol šiam sukaks aštuoniolika.
Merguž?l? pagalvojus sutiko ir jie susitar?, jog kai naujagimis išvys
pasaul?, ji išsi?s turtuoliui atvirlaišk?, ant kurio užrašys
slaptažod? - "SPAGETI". Tai reikš, jog viskas gerai..
Lygiai po devyni? m?nesi?, gr?ž?s namo, versilinkas išvydo sutrikus?
žmonos žvilgsn?. "Brangusis, šiandien tau at?jo labai jau keistas
atvirlaiškis"-pasak? ji... "O!",-sušuko jis,- "Duok pasiži?r?ti. Aš
tau v?liau paaiškinsiu.." Jis ?iupo atvirlaišk? iš žmonos rank?,
perskait? parašyt? žinut?.. išbalo.. ir suaimanav?s nualpo..
Žinut?je buvo parašyta: "SPAGETI. SPAGETI. SPAGETI. DVI PORCIJOS SU
M?SOS KUKULIUKAIS, VIENA - BE!"

(24 anekdotai) tekstai: ANEKDOTAI - FAINUOLIAIKalbasi dvi blondin?s:
– Kokie ?ž?l?s tie keli? policininkai, toki? dideli? kyši? reikalauja. Iš kur aš tiek pinig? gausiu?
– O jiems kyšius ir pinigais duoti galima?!

- Aš žaviuosi dviem žmon?m: Gagarinu ir Niutonu. Vienas paband? pab?gt iš šitos planetos, o kitas ?rod?, kad jam ni*uja nesigaus!

Susitinka du alkoholikai ir šnekasi apie praeit? vakar?.
– Tai kaip gr?žai namo? – klausia vienas.
– Ai, nieko, viskas gerai. Kaip tu?
– Aš tai truput? nemalonioje pad?tyje buvau…
– Tai kas nutiko?
– ?jau namo ir ? kanalizacijos šulin? ?kritau…
– Ar giliai?
– Iki kulkšniuk?…
– Tai tada nieko baisaus.
– Bet ?kritau ant galvos…

- Tu kaip kovo sniegas.
– Toks kvepiantis pavasariu?
– Toks niekam nereikalingas.

tekstai: Tavo anekdotai(20 anekdot?) Gyveno kart? Adomas. Ir buvo jis vienas vienintelis visame pasaulyje. Ir tar? jam Dievas:
- Duosiu aš tau Iev?.
Taip atsirado posakis: “Neduok, Dieve!”

Pareina vyras namo. Žmona paslepia meiluž? ? spint?. Vyras nusirengia ir atidaro spint?, pakabinti drabužius. Ži?ri, spintoje stovi nuogas vyras ?sikib?s ? pertvar?.
- K? tu ?ia veiki? – klausia jo nusteb?s vyras.
- Važiuoju autobusu.
- Na tu ir atsakei.
- Na tu ir paklausei.

Buvo paskelbtas konkursas. Konkurso s?lygos buvo tokios:
- J?s s?dite restorane, su nauja mergina ir staiga jums reikia nueiti ? tualet?. Kaip j?s jai apie tai pasakytum?te, kad skamb?t? mandagiai ir be melo?
Pirm? viet? už?m? atsakymas:
- Panele, aš laikinai turiu jus palikti, kad pad??iau savo draugui, su kuriuo jus supažindinsiu v?liau.

Vyras gr?žta namo, o žmona su meilužiu. K? žmonai daryti? Dar ne??jus? ? but? pasitinka vyr? žmona su šiukšli? kibiru ir sako:
- Kol dar nenusirengei, išnešk šiukšles.
Kol vyras išneš? šiukšles, meilužis s?kmingai išb?go. Eina jis gatve ir galvoja: “Kokia ji protinga”. Pasitinka laiptin?je j? žmona ir sako:
- Kol dar nenusirengei, išnešk šiukšles.
Vyras neša šiukšles ir galvoja: “Kokia kvail?. Vis? dien? s?di namuose ir neturi laiko išnešti šiukšli?”.

TIESIOG ANEKDOTAI(14 anekdot?) Atneša draugai žmogeliui gimtadienio tort?. Tas apsidžiaugia, pasiži?ri ? j? ir sako:
- O, kaip smagu! O kur žvakut?s?
- ?, kas tau šiandien - gimtadienis ar hemorojus?

Moteris prašo gydytojo:
- Na, pasakykite, koks aš gyv?nas...
- Ponia, j?s gi žmogus!
- Na, koks aš žmogus? Ryte keliuosi susiv?lusi kaip avis, ? darb? lekiu alkana kaip sakalas, ?sikimbu ? troleibus? kaip beždžion?, važiuoju juo kaip zuikis ir stumdausi jame kaip meška... Kol atvažiuoju, riejuosi su visais kaip kal?, išlipu apipešiota kaip višta, dirbu vis? dien? kaip jautis, paskui kaip skalikas lakstau po parduotuves, apsikraunu kaip kupranugaris ir velkuosi namo kaip nuvarytas kuinas. Namie ruošdama vakarien? urzgiu ant vaik? kaip tigras, o ant kaimyn? šnypš?iu kaip gyvat?. Gr?ž?s iš darbo vyras klausia: "Katyte, valgis paruoštas?" Visus pavalgydinu, paguldau vaikus miegoti, pati guluosi. At?j?s ? lov? vyras sako: "Pasitrauk, karve, išsidr?bei kaip kiaul?". Na, argi aš žmogus, gydytojau?

tekstai: Anekdotai apie vyrus... moteris... ir kitk?(35 anekdotai) Kalbasi jaunavedžiai.
- Aš noriu dviej?, – sako vyras.
- O aš trij?! – atkerta žmona.
- Tada aš po antrojo pasidarysiu vazektomij?!
- Tikiuosi, tre?i?j? tu myl?si kaip savo…

Kalba dvi blondin?s.
- Ar sekso metu tu dejuoji?
- Žinoma. Juk taip yra aistringiau. O tu?
- Aš nedejuoju.
- Kod?l?
- Nesuprantu kaip dejuoti jei burna užimta.

Žmona s?di ir ži?ri kulinarin? televizijos laid?. Vyras neiškent?s:
- Ko tu ?ia ži?ri t? nes?mon?? Vistiek valgyti gaminti nemoki!
- O tai kam tu pornografinius filmus ži?ri? – atr?žia žmona.

tekstai: Vietoje par?kymo geriau skaityk anekdotus(31 anekdotas) Vyras ryte žadina žmon?:
- Zuikeli, kelkis, tau ? darb? eiti laikas.
Žmona, versdamasi ant kito šono:
- Šiandien aš žuvyt?. Neturiu kojy?i? ir niekur neisiu.

- Žem?! - džiugiai š?kteli po laivo katastrofos išsigelb?j?s keleivis, brisdamas ? krant?.
- M?sa! - džiaugiasi tenykš?iai žmog?dros, l?sdami iš pakrant?s kr?m?.

- T?te, ar Adomas tur?jo uošvien? ?
- Neeeeeeeee... Adomas gyveno rojuje...

Žurnalistas klausia boksininko:
- Sakykite, kam jums reikalinga galva?
- Tam, kad gal??iau adekva?iai suvokti ir interpretuoti mane supan?i? aplink?.
- K??!
- Juokauju. Valgau aš ? j?!

Kalbasi dvi draug?s:
- Žinai, gavau labai brangi? ir ger? vaist?.
- Nuo ko jie?
- Tiksliai nežinau, bet sako, kad labai padeda.

Ateina moteris pas ginekolog?. J? pasitinka vyras baltu chalatu ir sako:
- Nusirenkite, gulkit?s.
Pasiži?r?jo, pasiži?r?jo ir tar?:
- Taip, jums reik?t? pasitarti su gydytoju.
Moteris:
- O j?s kas?!
- Aš ?ia tik sienas dažau.

- ?sivaizduoji, šiandien važiavau troleibusu ? darb?, tai ne trys vyriškiai užleido man viet? atsis?sti! - draugei giriasi mergina.
- Na, tai ar tilpai?

Anekdotai(29 anekdotai) Student? at?jo prie profesoriaus laikyti egzamin?. Profesorius klausia:
-Kiek gal?ni? turi moteris?
Student? atsako:
-Penkias.
Profesorius v?l klausia:
-O vyras?
Student? sutriko:
-Hm... šešias.

S?di du vaikinukai kinoteatre. Apsvaig? abu tokie... Apsir?k?... Ir jau tuoj bus rodomas filmas... Sal?je ima l?tai l?tai g?sti šviesa. L?tai l?tai... Ir kai šviesa užg?sta, vienas vaikinukas klausia kito:
- Klausyk, kaip jie ten taip su ta šviesa padaro a, kad ji taip l?tai l?tai l?tai g?sta ?
Antras atsako:
- Nu k?, paprasta, elektrikas nueina ? skydin?, ir taip l?tai l?tai l?tai l?tai l?tai ima traukti iš rozet?s kištuk? su laidu, nu...